Dataskydd och integritetspolicy

Bäste kund, leverantör och användare. Resinit AB värnar om din personliga integritet, och vi eftersträvar en hög säkerhetsnivå i vårt dataskyddsarbete. Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är, har alltid varit, och kommer alltid att vara viktig för oss. De uppgifter vi samlar in är de uppgifter som du själv lämnar till oss och som är nödvändiga för att kunna fullfölja det uppdrag som uppgiften avser. Du lämnar uppgifter till oss via e-post, andra dokument du tillhandahåller oss vid förfrågningar, order, anställningar, teknisk information, besök eller formulär på vår hemsida, eller liknande där du själv lämnar informationen till oss. När behandlingen av dina personuppgifter är baserade på ditt samtycke har du rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke.

Denna policy beskriver hur vi samlar in, hanterar, använder och skyddar dina personuppgifter.
Policyn beskriver också vilka rättigheter du har när det gäller vår behandling av dina personuppgifter, och hur du skall gå tillväga för att utöva dessa rättigheter.

INFORMATION TILL DIG SOM KUND, LEVERANTÖR ELLER BESÖKARE

Som kund, leverantör eller användare, (nedan ”användare”, ”du”, ”ditt”, ”dina”).
Som användare hos Resinit AB (nedan ”företaget”) samlas vissa personuppgifter in och behandlas på olika sätt. Nedan följer information om behandlingen samt om dina rättigheter som registrerad.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är:

Resinit AB org.nr.  556332-1263

Polymergatan 7, 593 50 Västervik

Tel: 0490-823 20

För ytterligare information om företagets hantering av personuppgifter, vänligen kontakta företaget.
Om du har synpunkter på hur företaget hanterar dina personuppgifter har du möjlighet att vända dig till gällande tillsynsmyndighet.

ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN OCH LAGLIG GRUND

Som kund, leverantör eller annan aktör till företaget behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera ditt förhållande till företaget och för att företaget ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig.
Behandlingen grundas på det avtal eller ditt förhållande till företaget som uppstår till exempel vid:
- Beställningar, köp, försäljning eller support
- Dokumentera, utvärdera, utveckla och marknadsföra vår verksamhet
- Fullföljande av vårt åtagande som samarbetspartner
- Fullföljande av vårt åtagande vid rekrytering eller som arbetsgivare.
- Förhindra bedrägerier och förbygga brott

Marknadsföring kan skickas till dig grundat på antingen ett uttryckligt samtycke eller en intresseavvägning genomförd av företaget. Om du är yrkesverksam inom företagets bransch och målgrupp, och företaget har ett arrangemang eller en ny tjänst eller process, så kan vi komma att kontakta dig för att marknadsföra oss. Detta då vi anser att vårt intresse som företag av att marknadsföra våra tjänster, arrangemang eller processer, väger tyngre än ditt intresse som yrkesverksam att inte bli föremål för marknadsföring. Kontakta oss om du vill ha mer information om den intresseavvägning som vi har gjort.

Du har alltid möjlighet att tacka nej till ytterligare utskick eller marknadsföring från oss.

När det gäller foto, video- och ljudinspelningar så har företaget ett berättigat intresse av att dokumentera sin verksamhet. Detta innebär till exempel att generella foton (”mässvimmel” ”kundvimmel” eller ”mingelbilder”) kan komma att användas utan att varje enskild person på bilden tillfrågas.

Rätten att använda foto, video och ljudinspelning där du som enskild person står i fokus regleras med ditt uttryckliga samtycke eller att vi vid fototillfället frågar om ditt samtycke innan vi får använda fotot.

All behandling som grundas på ditt samtycke kan du när som helst och utan förklaring återkalla genom att kontakta Resinit AB.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN

De personuppgifter vi behandlar är de som du själv väljer att lämna till oss, och som är nödvändiga för att fullfölja det uppdrag som uppgiften avser. Du lämnar uppgifter till oss via e-post, avtal, andra dokument du tillhandahåller oss vid förfrågningar, order, rekrytering, teknisk information eller frågor, besök eller formulär på vår hemsida eller liknande där du själv väljer att lämna informationen till oss. Dessa uppgifter kommer vi använda för att på bästa sätt kunna hantera och svara på din förfrågan och din relation till oss.

När behandlingen av dina personuppgifter är baserade på ditt samtycke har du rätt att när som helst och utan förklaring återkalla genom att kontakta Resinit AB.

ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter endast i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till företaget, såsom IT-tjänster, på det sätt och i den omfattning som krävs för att företaget ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot dig som användare. Överföring av uppgifter till andra företag inom samma koncern kan ske.
Överföring av uppgifter till annan extern part än ovanstående sker ej, utan ditt uttryckliga samtycke.

Vi säljer inte vidare de personuppgifter som har samlats in.

ÖVERFÖRING TILL TREDJE LAND

Företaget strävar efter att inte överföra uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES. Om det ändå skulle uppstå ett behov av en sådan överföring kommer företaget vidta lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda dina personuppgifter.

LAGRING OCH GALLRING

Dina personuppgifter sparas så länge förhållandet kvarstår mellan dig och företaget och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD

När företaget samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Du har rätt att:
- Begära ett utdrag över de personuppgifter företaget behandlar samt på vilket sätt de behandlas
- Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter
- Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att företaget inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund
- Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, t.ex. under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds
- När dataskyddsförordningen börjar tillämpas nyttja rätten till dataportabilitet.

Vid frågor angående hanteringen av dina personuppgifter, vänligen kontakta företaget.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

Företaget vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse.

INTERNETPOLICY FÖR SOCIALA MEDIER OCH COOKIES

Genom att gå in på www.resinit.se, subdomäner, appar eller dess sociala kanaler godkänner du villkoren i denna policy för hanteringen av personuppgifter och cookies.
För användning av erbjudna tjänster gäller särskilda villkor.
Ansvarig för hemsida, appar och sociala medier är:
Resinit AB, med org.nr. 556332-1263 (”vi”, ”vår”, ”oss”, ”företaget ”).
För kontakt och frågor vänligen skicka e-post till info@resinit.se.
För övriga kontaktuppgifter se hemsidan, www.resinit.se.

COOKIES

www.resinit.se/www.resinit.com använder cookies. En cookie är en liten textfil som sparas på hemsidebesökarens dator. En cookie kan vara antingen en sessionscookie eller en cookie som lagras under längre tid. En sessionscookie försvinner när webbläsaren stängs ner, medan en lagringscookie sparas. Den sparas för att hemsidebesökaren ska kunna använda www.resinit.se som vi har tänkt. Det kan t.ex. handla om att språkval eller andra preferenser sparas för att underlätta för hemsidebesökaren vid nästa besök.

Vi använder cookies för att göra användandet av hemsidan lättare, samt för att kunna anpassa användandet efter användaren. Informationen som samlas in genom cookies innehåller dock ingen personlig information utan används för att fastställa besökares mönster gällande användningen av våra webbtjänster. När det gäller beteende på www.resinit.se sparas inte heller IP-adresser i våra databaser. Som hemsidebesökare kan därför informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet.

Via din webbläsare kan du både radera cookie samt stänga av möjligheten för oss att lagra cookies på din dator. Väljer du att göra detta kan dock ett flertal funktioner på www.resinit.se/www.resinit.com sluta att fungera korrekt.

IMMATERIALRÄTT

Allt material på hemsidan, inklusive texter, bilder, varumärken samt design och grafiska profiler tillhör Resinit AB eller våra samarbetspartners. All användning, utöver vad som krävs för att använda hemsidan, eller kopiering av dig som användare kräver Resinit ABs skriftliga godkännande.

All användning i strid mot dessa villkor kan komma att resultera i rättsliga påföljder.

ANSVAR

Resinit AB tar inget ansvar för eller garanterar kvaliteten, funktionaliteten eller tillgängligheten på hemsidan eller dess innehåll. I de fall vi hänvisar till tredje part ansvarar vi inte heller för materialet eller innehållet på den tredje partens hemsida.

TILLÄMPLIG LAG

Vid eventuella tvister i anledning av dessa villkor tillämpas svensk rätt med undantag för dess lagvalsregler, med Kalmar tingsrätt som första domstolsinstans.

ÖVRIGT

Företagets webbplats kan komma att innehålla olika bloggar, forum, wikis och andra social media-applikationer eller tjänster som tillåter dig att dela innehåll med andra användare (kollektivt "Social Media-applikationer). Alla personuppgifter eller annan information som du bidrar med i någon Social media-applikation kan läsas, inhämtas och användas av andra användare av denna Social media-applikation, över vilka vi har lite eller ingen kontroll. Därför tar vi inget ansvar för någon annan användares användning eller missbruk av information som du bidragit med i någon Social media-applikation.